جلسه و دیدار با مدیریت محترم عامل و مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان

NewPost | ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

جلسه-و-دیدار-با-مدیریت-محترم-عامل-و-مدیران-سازمان-همیاری-شهرداری-های-خراسان

مورخه 1399/1/28 جلسه و دیدار دکتر سید مهدی مدنی مدیرعامل پیمان خطوط شرق، عضو هیات مدیره مجمع و رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی با مدیریت محترم عامل و مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان

طی این دیدار زمینه های همکاری طرفین در خصوص انرژی های نو و مسائل محیط زیست طرح و بررسی گردید.