نگاهی به حضور پیمان خطوط شرق در کنفرانس بین المللی برق

NewPost | ۲۷ آذر ۱۳۹۸

نگاهی به حضور پیمان خطوط شرق در کنفرانس بین المللی برق
بازدید ها از غرفه پیمان خطوط شرق

[image src=” https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/بازدید-ها-ازغرفه-پیمان-خطوط-شرق.jpg” size=”” width=”” height=”” align=”” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

بازدید مدیر عامل برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/بازدید-مدیر-عامل-برق-منطقه-ای-سیستان-و-بلوچستان.jpg ” size=”” width=”” height=”” align=”” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

بازدید آقای مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق

[image src=” ” size=”” width=”” height=”” align=”” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

[image src=” https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/تصاویری-از-غرفه-پیمان-خطوط-شرق.jpeg” size=”” width=”” height=”” align=”” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

تصاویری از غرفه پیمان خطوط شرق