می توان از زیرساخت های شرکت های دانش بنیان، در افزایش ظرفیت صادرات استفاده نمود.

پیمان خطوط شرق | ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

جلسه مشترکی که فیمابین مدیران شرکت موننکو ایران و شرکت پیمان خطوط شرق

در جلسه مشترکی که فیمابین مدیران شرکت موننکو ایران و شرکت پیمان خطوط شرق برگزار گردید جناب آقای مهندس خلج تنها راه افزایش درآمد را در شرایط کنونی کشور، توسعه کانال های صادراتی عنوان نمودند.
در این جلسه، طرفین ضمن تشریح ظرفیت ها، سوابق و تجربیات کاری خود، بر لزوم تعمیق روابط دو مجموعه، در بخش ها و موضوعات مختلف تأکید نمودند.
جناب آقای دکتر مدنی نیز با بیان مشکلات و مسائل صنایع داخلی به خصوص شرکت های دانش بنیان و موانع پیش روی تولید، علاقمندی مجموعه پیمان خطوط شرق را در راستای توسعه فعالیت های خود در تمامی حوزه های انرژی به خصوص آب (با توجه به شرایط زیست محیطی، استراتژیک و بحرانی بودن آن)، اظهار نمودند.
در ادامه ضمن بازدید از بخش های تولید و توسعه شرکت پیمان خطوط شرق، بر لزوم دریافت استانداردهای کلاس جهانی به منظور ورود موفقیت آمیز به بازار سایر کشورها تأکید شد.