می توان از زیرساخت های شرکت های دانش بنیان، در افزایش ظرفیت صادرات استفاده نمود.

خانه