حضور پیمان خطوط شرق در گردهمایی شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت نفت

NewPost | 30 بهمن 1398

حضور پیمان خطوط شرق در گردهمایی شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت نفت

شرکت پیمان خطوط شرق در این گردهمایی به عنوان یکی از سازندگان سطح اول کشور در صنایع زیرساختی ،نسبت به معرفی محصول PKSRTU513 خودو توانایی احصا نیازهای فناورانه صنعت نفت، پرداخته و پذیرای حضور وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه و همچنین معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری در محل غرفه خود بود.