جلسه معرفی شرکت پیمان خطوط شرق در حضور مدیران ارشد اصفهانی

NewPost | ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

جلسه معرفی شرکت پیمان خطوط شرق در حضور مدیران ارشد اصفهانی

جلسه معرفی شرکت پیمان خطوط شرق و توانمندی ها و پتانسیل ها با حضور مدیران ارشد محترم شرکت برق منطقه ای اصفهان در اردیبهشت ماه 1398 صورت گرفت که که ماه عسل این جلسه قرارداد هایی بین تو شرکت بود.