بازدید مدیریت محترم دیسپاچینگ برق منطقه ای زنجان

NewPost | ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیریت محترم دیسپاچینگ برق منطقه ای زنجان

 

بازدید مدیریت محترم دیسپاچینگ برق منطقه ای زنجان به همراه همکاران محترم در اسفند  سال 1397