بازدید آقای حمیدالله یلانی ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

پیمان خطوط شرق | ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید آقای حمیدالله یلانی ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

بازدید آقای حمیدالله یلانی ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و هیئت همراه از محصولات و توانمندیهای شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق انجام شد و طرح سامانه جامع مدیریت هوشمند شبکه‌ی توزیع آب از منابع تا مشترکین، پتانسیل ها و توضیحاتی در مورد واحدهای شرکت مانند تحقیق و توسعه، تولید، و محصولات و تجهیزات سامانه های راه دور، دیسپاچینگ و … توسط مدیر عامل شرکت پیمان خطوط شرق آقای دکتر مدنی ارائه گردید و در خاتمه پیشنهاداتی جهت همکاری های بیشتر دو کشور دوست و همسایه افغانستان و ایران مطرح شد.