آماده سازی و اجرای سیستم اینترفیس

پیمان خطوط شرق | ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

در پست های فشار قوی ( در تمامی حوزه های تولید ، انتقال ، فوق توزیع و پست های اصلی توزیع ) آماده سازی سیگنال های مورد نیاز مراکز کنترل بخش لاینفکی از سیستم های اسکادا بوده که بسته به ماهیت سیگنال ها ، خدمات مهندسی متفاوتی را می طلبد .

طراحی ، تامین کالا و اجرای سیستم های اینترفیس و به زبان دیگر ، آماده سازی بستر مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی سیستم های اسکادا از دیگر خدمات مهندسی قابل ارائه توسط پیمان خطوط شرق می باشد .