ما کارکنان شرکت پیمان خطوط شرق بر این باوریم که “مشتریانمان مهمترین سرمایه های شرکت بوده و عزت،احترام و تکریم به آنان مهمترین مسئولیت ماست” و برای تحقق و عملی ساختن اهداف شرکت ، مدیریت و کارکنان خود ، با استعانت از ذات باریتعالی ، خود را موظف و متعهد به مبانی و ۳اصل ذیل می دانیم.

اصل ۱: اخلاق تجاری

توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام

پایبندی به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری

پایبندی به استراتژی برد – برد در ارائه خدمات

تأکید بر فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

اصل ۲: تعهد کارکنان در قبال شرکت

در مقام خدمت، اولویت خُلق و خوی نیکو و گشـاده رویی، در نهـایت ادب، تواضع و دقت، در جهت انجام وظایف محــوله

احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آن

رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن

پایبندی به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری،

تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم

حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران .

داشتن وجدان کاری و بکارگیری تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله.

اصل ۳: پاسخگوئی به مشتریان

تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان

پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری

امانت داری، صداقت، تواضع و مسیولیت پذیری در قبال مشتری .

فراهم آوردن امکانات ارامش خاطر مشتری، انجام به موقع امور و جلو گیری از اتلاف وقت انان

خانه