مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی

عضو هیئت مدیره مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران

نایب رئیس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان رضوی

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران – شعبه خراسان

عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران

دبیر گروه کاری توسعه اقتصادی دانش بنیان استان خراسان رضوی

مهندس عباس جوان

مهندس عباس جوان

عضو هیئت مدیره

مهندس لیلی دوستار

مهندس لیلی دوستار

عضو هیئت مدیره

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

اقای-رمضانی

مهندس سعید رمضانی

عضو هیئت مدیره

معاونت نوآوری و توسعه بازار

مهندس ایوب سخی

عضو هیئت مدیره

خانه