شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

دیدار هیات مدیره سندیکای شعبه خراسان با جناب آقای مهندس شافعی رئیس اتاق بازگانی صنایع معادن و کشاور