شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

دیدار نوروزی هیئت مدیره شعبه خراسان سندیکای صنعت برق ، با رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت

دیدار نوروزی هیئت مدیره شعبه خراسان سندیکای صنعت برق ، با سرکار خانم علیرضایی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی