شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

انتخابات هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با مشارکت بیش از 80 درصد اعضای واجد شرایط برگزار و اعضای

دانلود فایل

انتخابات هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با مشارکت بیش از 80 درصد اعضای واجد شرایط برگزار و اعضای هفتمین دوره هیات مدیره سندیکا برگزیده شدند.