شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

جلسه کمیته دانش بنیان سندیکای صنعت برق با معاونت علمی و فناوری

توسعه همکاری‎ سنديكا در راستاى بهبود ارزيابى شركت هاى دانش بنيان با معاونت علم و فناوری ادامه مطلب ...

کمیته دانشبنیان سندیکا روز سهشنبه نوزدهم دی ماه اقدام به برگزاری جلسهای در محل معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری کرد.

طی این جلسه که در حضور سورنا ستاری معاون علم و فناوری ریاست جمهوری، سیدمحمد صاحبکار رییسامور شرکتها و موسسات دانشبنیان و اسماعیل قادریفر رییس توسعه فناوریهای راهبردى این معاونتبرگزار میشد، اعضای هیاترییسه کمیته دانشبنیان سندیکا با همراهی رییس هیاتمدیره سندیکا بهمعرفی این کمیته و قابلیتهای آن در مواردی چون مرجعیت ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهایدانشبنیان صنعت برق پرداختند.

در ادامه صاحبکار رییس امور شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ضمناستقبال از همکاری فیمابین سندیکا و این معاونت با همراهی ستاد ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، بهمنظور توسعه این همکاریها جهت تداوم برگزاری جلسات مشترک و تدوین روشهای این مهم اعلامآمادگی کرد و تصریح کرد این مهم مستلزم معرفی کارگزار از طرف سندیکا به معاونت علم و فناوری است.

قادرى فر نیز با تاكيد بر استفاده از استارت آپ ها به اين موضوع اشاره داشتند كه صنعت برق مى بايست ازپتانسيل موجود نهايت استفاده را كرده و به سمت بهره بردارى از آنها قدم بردارد.

آقاى ستارى، معاون علمى و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه ضمن تایید بحث معرفی کارگزار بر لزومتوجه شرکتهای دانشبنیان صنعت برق به بازارهای نوین و حرکت به سمت توسعه استارتآپ‌‌ها در اینصنعت تاکید داشت و تغییر جهتگیری شرکتهای دانشبنیان از دولت به سمت مردم و بخش خصوصى راخواستار شد.

وی در این خصوص وارد کردن ایدههای جدید از طریق سندیکا به صنعت برق را ضروری دانست و به بهرورى ازتسهيلات موجود اختصاص داده شده به شركت هاى دانش بنيان اشاره كردند و در آخر لزوم همكارى بينسنديكا و معاونت علمى و فناورى مطرح گرديد.