شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

مراسم رونمایی از پایانه راه دور PKS RTU 513

رونمایی از پایانه راه دور PKS RTU 513 با حضور مدیر عامل وقت توانیر - اولین کنگره اتوماسیون صنعت برق ایران - بهمن ماه 1391