شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

رفرنس های نصب PKS RTU 513

رفرنس ها به ترتیب نصب در پروژه های مختلف از سال 1391 تا کنون لیست گردیده است.